Monday, July 27, 2015

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารงานคลังของ อปท. พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ...ด่วนรับจำนวนจำกัด

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารงานคลังของ อปท.
พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ


๑.หลักการและเหตุผล
         การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การงบประมาณ การพัสดุ การเงินและการบัญชี เป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารงานคลังจะต้องกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานคลังทำตามระเบียบ กฎหมาย และมีความสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และด้วยนโยบายภาครัฐได้กำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ขึ้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการวิธีดังกล่าว และได้มีการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Market : e – market) สำหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่่ไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐานซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ในระบบ e –catalog และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) สำหรับการจัดหาพัสดุที่รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบ e – catalog ซึ่งในอนาคตระบบดังกล่าวจะสัมพันธ์กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LASS) อีกท้ังหากเกิดความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานคลัง ผู้บริหารงานคลังก็สามารถวางแผนที่จะเลือกหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงานโดยนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
         ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำนักบริการวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานคลังของ อปท. พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
         ๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ๒. เพื่อให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
         ๓. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลัง และรู้จักวิธีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
         ๔. เพื่อให้มีเทคนิคและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม
         ๕. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. กลุ่มเป้าหมาย
         ผู้อำนวยการสำนักคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานคลัง

๔. ขอบเขตเนื้อหาวิชา
         ๑. บรรยายความรู้ความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e – bidding)
         ๒. บรรยายความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี (ระบบมือ) และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LASS)
         ๓. การเตรียมตัวเข้าสู่ระบบแท่งท้องถิ่น (บัญชีต่างๆ)
         ๔. สัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานคลังด้วยระบบการควบคุมภายใน พร้อมฝึกปฏิบัติการติดตามประเมิผลระบบควบคุมภายใน

 ๕. วิธีการฝึกอบรม
         การบรรยาย การสัมมนา การฝึกปฏบิตั ิการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการซักถามปัญหา

 ๖. ระยะเวลาการดำเนินการ/สถานที่ฝึกอบรม
         ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 ๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
         สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
         ๘.๑ ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘(๑) ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ ๖,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเอกสารหรือหนังสือคู่มือ ค่ากระเป๋า ค่าเสื้อ ค่าอาหารกลางวัน/เย็น ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าวัสดอุุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
         ๘.๒ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการ
อบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

 ๙. วิทยากร
         วิทยากรพิเศษผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคลังจังหวัด

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         ๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ สามารถนำไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ๒. ผู้เข้าอบรมมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ และมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
         ๓. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลัง และรู้จักวิธีการควบคุมภายในอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น
         ๔. ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
         ๕. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากการให้บริการสาธารณะของ อปท.

๑๑. การมีสิทธิ์ได้ใบรับรอง
         ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาท้ังหมด

๑๒. ช่องทางการสมัคร
         ๑๒.๑ ส่งใบสมัครได้:
         สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
         โทรศัพท ์๐๓๔-๒๔๔-๒๑๗ โทรสาร ๐๓๔-๒๔๔-๒๑๘
          หรืออีเมลล ์jariyasuas@gmail.com
         ๑๒.๒ วธิีการช าระค่าลงทะเบียน
         ชำระค่าลงทะเบียน คนละ ๖,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีการดังนี้
                   ชำระเป็นเงินสดได้ที่บริเวณหน้าสถานที่อบรม
                   ชำระโดยวิธีการโอนเงนิ
         รายละเอียดการโอนเงิน
         ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม)
         เลขทบัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
         ธนาคาร : ธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
         ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

         **กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร ๐๓๔-๒๔๔-๒๑๘**
         ส่งหลักฐานใบสมัคร ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

         ดาวน์โหลดเอกสาร
         - รายละเอียดโครงการ (pdf)
         - ใบสมัคร (pdf)

Sunday, January 4, 2015

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม...หลักสูตร "มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน"


หลักสูตร "มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน"


         มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำนักบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย วิทยาลัยการประปา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกมาตรฐานวิชาชีพด้านการประปาแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบมืออาชีพ  โดยการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา และมาตรฐานการก่อสร้างวางท่อ รวมทั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์  เพื่อทำให้ประชาชนได้ระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน น้ำสะอาด ลดน้ำสูญเสีย และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำนักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินโครงการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิทยาลัยการประปา ซึ่งมีทรัพยากร  คณาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากการประปานครหลวง และการประปา-ส่วนภูมิภาค สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประปา บรรยาย และให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประปา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

        ขอบเขตเนื้อหาวิชา ใช้เวลา 60 ชั่วโมง (12 วัน) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
1. มาตรฐานของน้ำประปา
2. การควบคุมคุณภาพน้ำประปา 
3. การสำรวจออกแบบระบบผลิต – จ่ายน้ำประปา
4. การวางแผนดูแลบำรุงรักษาระบบผลิต จ่ายน้ำประปา      
                5. การบำบัดน้ำเสีย 
                6. การประปาหมู่บ้าน   
                7. ศึกษาดูงานกิจการประปา                 
                8. สัมมนา/กิจกรรมกลุ่ม/ระดมความคิดเห็น               
                                        
        คุณสมบัติ/จำนวนผู้อบรม
         บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป  จำนวน  50 คน

        ระยะเวลาของการอบรม/สถานที่ฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤษภาคม 2558 รวม 12 วัน
อบรมระหว่างวันที่ 11 – 14,17,18,21,22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 19,20 พฤษภาคม 2558
ณ การประปานครหลวง   
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างจังหวัด ในวันที่ 15,16 พฤษภาคม 2558 ณ การประปาส่วนภูมิภาค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        วิทยากร
          วิทยากรจาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  การประปานครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค  และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกิจการประปา  

        ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
1. ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 หมวด 3 ข้อ 22 (1) ค่าลงทะเบียนคนละ 25,900 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเอกสาร หนังสือหรือหนังสือคู่มือ ค่ากระเป๋า ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ และค่ารถในกิจกรรมการศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
                   2. สำหรับผู้สนใจจากหน่วยงานอื่นๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ

        ช่องทางการสมัคร
       1 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ :
             วิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น
   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
             โทรศัพท์ 02954 - 7300 ต่อ 796, 866 โทรสาร  0 – 2954 - 8645
   หรือ E-mail : parata.pat@dpu.ac.th มือถึอ 08 – 4709 - 9934 และ 08- 1904 - 2259
 2 วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
       ชำระค่าลงทะเบียน  คนละ 25,900 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีการ
โอนเงิน   
        ชื่อบัญชี  :  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการฝึกอบรม)
ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 982 – 3 – 04781 – 2  
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
          **กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน  โดยระบุชื่อและหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร 0 – 2954 - 8645  หรือหมายเลข 034 – 244218 พร้อมทั้งนำหลักฐานการโอนเงินไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
          นางสาวนงลักษณ์  ธัญญเจริญ 
โทรศัพท์ 034 – 244217 โทรสาร 034 - 244218
           E-mail : luck_suas@hotmail.com

       ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

               -   รายละเอียดโครงการ 
               -  ใบสมัคร

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม...หลักสูตร "การพัฒนาระบบประปาชุมชน" รุ่นที่ 1 - 4
หลักสูตร "การพัฒนาระบบประปาชุมชน" รุ่นที่ 1 - 4 

         ระบบน้ำประปาชุมชน (Community Public Water System) เป็นระบบประปาที่ให้บริการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี และมีส่วนสำคัญคือ การจ่ายน้ำที่สะอาดไปยังจุดที่ใช้งานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อุปโภคบริโภคน้ำที่มีคุณภาพ แต่ในประเทศไทย มีน้ำประปาที่ผลิตจากระบบประปาชุมชนหลายแห่ง ยังไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค
         ระบบประปาชุมชนจะต้องผลิตน้ำให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่กำหนด ต้องควบคุมและดำเนินการโดยผู้ควบคุมระบบประปาที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะการใช้และบำรุงรักษาระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพและลดน้ำสูญเสีย  ผู้ควบคุมระบบประปา จะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านระบบผลิตน้ำ (Treatment) การทดสอบคุณภาพน้ำ (Water testing) และระบบจ่ายน้ำ (Distributing system) เป็นต้น การที่ผู้ควบคุมระบบประปาชุมชนทุกแห่งควรผ่านการฝึกอบรม ทำให้บุคลากรผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในการทำงาน  และมีความภาคภูมิใจในหน้าที่  เป็นการยกระดับของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบประปาชุมชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำนักบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิทยาลัยการประปา   จึงร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบประปาชุมชน ขึ้น

Wednesday, June 25, 2014

ขยายเวลรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 39/2557 ... ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558


(ขยายเวลารับสมัคร...ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558)

         สำนักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  รุ่นที่ 39/2557  ระหว่างวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ถึงวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสบุคคลทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างเสริมจำนวนมัคคุเทศก์ให้เพียงพอกับความต้องการของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยThursday, April 10, 2014

SU-ABI ครั้งที่ 2 : กองทุนตั้งตัวได้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครด่วน! (ดำเนินโครงการแล้ว)
กองทุนตั้งตัวได้ (ครั้งที่ 2)

(Authorized Business Incubators)

     หลักการและเหตุผล

     รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างวิสาหกิจนวัตกรรมและแนวทางเศรษฐกิจใหม่ โดยนโยบายข้อ 1.10.3 กำหนดว่าจะต้องจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้เพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารและกองทุนตั้งตัวได้ โดยร่วมกับ "หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ" ในสถาบันการศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความเข้มแข็งทางธุรกิจ 

     นักศึกษา/ศิษย์เก่าสามารถสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ในหน่วย ABI (Authorized Business Incubators) ที่เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเป็นพี่เลี้ยงพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารและกองทุนตั้งตัวได้


Tuesday, July 16, 2013

SU-ABI : กองทุนตั้งตัวได้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...(ดำเนินโครงการแล้ว)
กองทุนตั้งตัวได้

(Authorized Business Incubators)

     หลักการและเหตุผล

     รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างวิสาหกิจนวัตกรรมและแนวทางเศรษฐกิจใหม่ โดยนโยบายข้อ 1.10.3 กำหนดว่าจะต้องจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้เพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารและกองทุนตั้งตัวได้ โดยร่วมกับ "หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ" ในสถาบันการศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความเข้มแข็งทางธุรกิจ 

     นักศึกษา/ศิษย์เก่าสามารถสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ในหน่วย ABI (Authorized Business Incubators) ที่เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเป็นพี่เลี้ยงพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารและกองทุนตั้งตัวได้


Wednesday, April 10, 2013

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 (ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว)
>>> ตามที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าานการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่  38/2556  ดังนี้

There was an error in this gadget