Sunday, November 18, 2012

เปิดรับสม้คร....โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 ... ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2556 (ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว)


>>> สำนักบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 เฉพาะภาษาอังกฤษ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2556 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป พูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในขั้นใช้การได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- มีบุคลิกภาพดีและมีใจรักในงานบริการ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- มีสัญชาติไทย


หลักฐานในการสมัคร
- ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง)
- รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
- สำเนาหลักฐานการศึกษา (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมฉบับจริง
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมฉบับจริง
- หนังสือรับรองจากบริษัทนำเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด (ถ้ามี)
- หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น

ค่าสมัครสอบคัดเลือก
- ผู้สม้ครชำระเงินจำนวน 300 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
โทร. 02-2227130

2. สำนักบริการวิชาการ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
โทร. 034-244217

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 - ใบสมัคร
 - ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

ผู้ที่สนใจทุกท่านควรอ่าน ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก และทำความเข้าใจในข้อตกลง เงื่อนไข กำหนดการ และโครงสร้างหลักสูตรเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครเอง สำหรับการจัดเตรียมเอกสารและการเตรียมตัวสอบคัดเลือก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้น

No comments:

Post a Comment