Wednesday, April 10, 2013

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 (ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว)
>>> ตามที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่าานการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่  38/2556  ดังนี้            มหาวิทยาลัย ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ศร. 3104 อาคารศูนย์รวม 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
            ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2227130 ในวันและเวลาราชการ

No comments:

Post a Comment