Monday, April 1, 2013

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 (ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว)>>> ตามที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 38/2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม ดังนี้


            มหาวิทยาลัย ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 - 80 มารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการอบรม ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2556 เวลา 9.00 - 16.oo น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ พร้อมทั้งนำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป มาในวันที่ชำระค่าธรรมเนียมฯ ด้วย หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และสำนักบริการวิชาการจะเรียกผู้สอบคัดเลือกที่ได้ลำดับสำรอง มาลงทะเบียนตามลำดับ ในวันที่ 5, 9 - 10 เมษายน 2556 ต่อไป
            ทั้งนี้ หากมีผู้มารายตัวและชำระค่าธรรมเนียมการอบรม ไม่ถึง 60 คน สำนักบริการวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการอบรม โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ถือเป็นข้อยุติ กรณีที่ไม่มีการจัดการอบรม สำนักบริการวิชาการจะคืนค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ชำระเงินไว้ต่อไป 

No comments:

Post a Comment