Tuesday, July 16, 2013

SU-ABI : กองทุนตั้งตัวได้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ...(ดำเนินโครงการแล้ว)
กองทุนตั้งตัวได้

(Authorized Business Incubators)

     หลักการและเหตุผล

     รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างวิสาหกิจนวัตกรรมและแนวทางเศรษฐกิจใหม่ โดยนโยบายข้อ 1.10.3 กำหนดว่าจะต้องจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้เพื่อสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารและกองทุนตั้งตัวได้ โดยร่วมกับ "หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ" ในสถาบันการศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบไปแล้วไม่เกิน 5 ปี ให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความเข้มแข็งทางธุรกิจ 

     นักศึกษา/ศิษย์เก่าสามารถสมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ในหน่วย ABI (Authorized Business Incubators) ที่เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเป็นพี่เลี้ยงพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดทำแผนธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารและกองทุนตั้งตัวได้


    วัตถุประสงค์

     1) สร้างผู้ประกอบการรายย่อยรายใหม่ ที่มาจากนักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพิ่มเติมสำหรับเศรษบกิจใหม่ของประเทศไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านรายใน 20 ปี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ     

     2) สร้างธุรกรรมสมัยใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการเกิดผู้ประกอบการ รวมถึงการจ้างงานในธุรกิจขนาดย่อม     

     3) สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับนักศึกษาผู้ประสงค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ     

     4) สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาไทย เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ    หลักการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน

     การพิจารณาการให้กู้ยืมกองทุนตั้งตัวได้แก่โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่ของผู้ที่สนใจ โดยร่วมกับธนาคารที่มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ABI นั้น มีเกณฑ์ว่าแผนธุรกิจและแผนการเงินต้องผ่านความเห็นชอบของสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้และธนาคารทั้งสององค์กร

     - ธนาคาร จะให้กู้ 2 ส่วน ในอัตราดอกเบี้ยของธนาคารไม่เกิน MRR + 2%
     - สำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ จะให้กู้ 1 ส่วน ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 1% โดยกองทุนฯ จะให้กู้ยืมไม่เกิน 1 ล้านบาท
     - ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดย บสย. ค้ำประกันให้ มีค่าธรรมเนียมร้อยละ 2.50 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ((ปีแรกรัฐชดเชยให้ 1.75% SMEs ชำระเพียง 0.75%)


    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้า " กองทุนตั้งตัวได้ "

     1) เป็นบุคคลสัญชาติไทย     

     2) เป็นนักเรียนระดับอาชีวศึกษา หรือนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี     

     3) มีความคิดริเริ่ม ต้องการเป็นผู้ประกอบการ    

     4) ธุรกิจของผู้ประกอบการต้องมีโอกาสที่จะสำเร็จพอสมควร


    ขั้นตอนการเข้ากองทุนตั้งตัวได้
     ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0-3424-4217 หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

           - ใบสมัคร  pdf  word
           - แผ่นพับ   pdf

No comments:

Post a Comment