Wednesday, June 25, 2014

ขยายเวลรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 39/2557 ... ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558


(ขยายเวลารับสมัคร...ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558)

         สำนักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  รุ่นที่ 39/2557  ระหว่างวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ถึงวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสบุคคลทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างเสริมจำนวนมัคคุเทศก์ให้เพียงพอกับความต้องการของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
             โครงสร้างหลักสูตร
          เปิดอบรมเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ  จำนวน  80  คน
c ภาคความรู้ทางวิชาการ  รวม  164 ชั่วโมง  ประกอบด้วย    
1.1  วิชาความรู้พื้นฐาน  จำนวน  54  ชั่วโมง                
1.2  วิชาความรู้เฉพาะสาขา  จำนวน  110  ชั่วโมง
cภาคความรู้ทางภาษาต่างประเทศ   จำนวน  60  ชั่วโมง
cภาคการศึกษานอกสถานที่ จัดให้มีการศึกษานอกสถานที่เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากการศึกษาสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดตามเส้นทางที่กรมท่องเที่ยวกำหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมอบรม  
1.      มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป (กรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องดำเนินการเทียบวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร)
2.       มีสัญชาติไทย
3.       มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4.       เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในขั้นใช้การได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
5.       ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50(2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด
(ข) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และยังไม่พ้นกำหนด 5  ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
(ง) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
(จ) เคยถูกเพิกถอนทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
   6.    มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ
   7.       ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
   8.    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
         โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   9.       ควรว่ายน้ำได้

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม (ขยายเวลาการรับสมัคร...)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
             หลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
1.       ใบสมัคร
2.       รูปถ่ายสีหรือขาวดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร  จำนวน  3  รูป
3.       สำเนาหลักฐานการศึกษาพร้อมฉบับจริง (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4.       สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง  (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5.       หนังสือรับรองจากบริษัทนำเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด (ถ้ามี)
6.       หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีเช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  เป็นต้น
7.       ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน  300 บาท (จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
          ค่าลงทะเบียน

          ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมต้องชำระค่าลงทะเบียน  จำนวน  39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งค่าลงทะเบียนนี้รวมถึง ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์อาชีพ  ค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย  ค่าพาหนะ  ค่าประกันอุบัติเหตุ  ค่าอาหารและที่พักในการศึกษานอกสถานที่ต่างจังหวัด ค่าธรรมเนียมการเข้าชมโบราณสถาน  ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ  พิธีเปิด – พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร

          สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตวังท่าพระ

โทรศัพท์  0 – 2222 – 7130 
โทรสาร   0 – 2222 – 4851

      วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

      โทรศัพท์ 03424 - 4217 
      โทรสาร  03424 - 4218


         ดาวน์โหลดเอกสาร ....
         - ใบสมัคร (update.!.)
         - ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม (update.!.)

No comments:

Post a Comment