Sunday, January 4, 2015

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม...หลักสูตร "การพัฒนาระบบประปาชุมชน" รุ่นที่ 1 - 4
หลักสูตร "การพัฒนาระบบประปาชุมชน" รุ่นที่ 1 - 4 

         ระบบน้ำประปาชุมชน (Community Public Water System) เป็นระบบประปาที่ให้บริการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี และมีส่วนสำคัญคือ การจ่ายน้ำที่สะอาดไปยังจุดที่ใช้งานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อุปโภคบริโภคน้ำที่มีคุณภาพ แต่ในประเทศไทย มีน้ำประปาที่ผลิตจากระบบประปาชุมชนหลายแห่ง ยังไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค
         ระบบประปาชุมชนจะต้องผลิตน้ำให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่กำหนด ต้องควบคุมและดำเนินการโดยผู้ควบคุมระบบประปาที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะการใช้และบำรุงรักษาระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพและลดน้ำสูญเสีย  ผู้ควบคุมระบบประปา จะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านระบบผลิตน้ำ (Treatment) การทดสอบคุณภาพน้ำ (Water testing) และระบบจ่ายน้ำ (Distributing system) เป็นต้น การที่ผู้ควบคุมระบบประปาชุมชนทุกแห่งควรผ่านการฝึกอบรม ทำให้บุคลากรผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในการทำงาน  และมีความภาคภูมิใจในหน้าที่  เป็นการยกระดับของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบประปาชุมชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำนักบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิทยาลัยการประปา   จึงร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบประปาชุมชน ขึ้น

         ขอบเขตเนื้อหาวิชา  ใช้เวลา 30 ชั่วโมง (4 วัน) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้
ภาคการบรรยาย                                                          จำนวน 15 ชั่วโมง
-          กลยุทธ์ในการสรรค์สร้างองค์กรให้มีความสุข
-          การบริหารทรัพยากรน้ำและระบบประปาชุม
-          แหล่งน้ำดิบและการออกแบบระบบผลิตน้ำประปา
-          ระบบไฟฟ้าสำหรับงานประปาชุมชนและการบำรุงรักษา
-          ระบบส่ง – จ่ายน้ำประปาและการบำรุงรักษา
-          กลวิธีสร้างความประทับในใจต่อผู้ใช้น้ำ
ภาคการฝึกปฏิบัติ                                                         จำนวน 6 ชั่วโมง
-          การใช้เครื่องมือสำรวจระบบท่อ
-          การสำรวจหาท่อรั่ว
การศึกษาดูงานนอกสถานที่                                              จำนวน 9 ชั่วโมง
          ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร โดยรับฟังการบรรยายและดูงานในสถานที่จริง ในหัวข้อ
-          ระบบผลิตน้ำประปาแบบองค์รวม
-          การควบคุมคุณภาพน้ำประปา
-          การบริหารจัดการสำนักงานบริการประปา
          คุณสมบัติ/จำนวนผู้อบรม
                      บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 50 คน
         ระยะเวลาของการอบรม/สถานที่ฝึกอบรม รุ่นล4 วัน
รุ่นที่ 1  ระหว่าง วันที่ 16 19  กุมภาพันธ์  2558 รวม 4 วัน
รุ่นที่ 2  ระหว่าง วันที่  9 12  มีนาคม  2558 รวม 4 วัน
รุ่นที่ 3  ระหว่าง วันที่ 15 18  มิถุนายน  2558 รวม 4 วัน
รุ่นที่ 4  ระหว่าง วันที่ 13 16 กรกฎาคม 2558 รวม 4 วัน
         วิทยากร
          วิทยากรจาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  การประปานครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค  และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกิจการประปา  
         ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
1. ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 หมวด 3 ข้อ 22 (1) ค่าลงทะเบียนคนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเอกสาร หนังสือหรือหนังสือคู่มือ ค่ากระเป๋า ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ และค่ารถในกิจกรรมการศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานคร
           2. สำหรับผู้สนใจจากหน่วยงานอื่นๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ
         ช่องทางการสมัคร
      1 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ :
             วิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
             โทรศัพท์ 02954 - 7300 ต่อ 796, 866 โทรสาร  0 – 2954 - 8645
   หรือ E-mail : parata.pat@dpu.ac.th มือถึอ 08 – 4709 - 9934 และ 08- 1904 - 2259
2 วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
       ชำระค่าลงทะเบียน  คนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีการ
โอนเงิน   
ชื่อบัญชี  :  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการฝึกอบรม)
ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 982 – 3 – 04781 – 2  สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
          **กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน  โดยระบุชื่อและหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร 0 – 2954 - 8645 หรือหมายเลข 034 – 244218 พร้อมทั้งนำหลักฐานการโอนเงินไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
           นางสาวนงลักษณ์  ธัญญเจริญ 
โทรศัพท์ 034 – 244217 โทรสาร 034 - 244218
           E-mail : luck_suas@hotmail.com

         เอกสารเพิ่มเติม

               -   รายละเอียดโครงการ 
               -  ใบสมัคร   รุ่นที่ 1 
                                   รุ่นที่ 2 
                                   รุ่นที่ 3 
                                   รุ่นที่ 4

No comments:

Post a Comment