Sunday, January 4, 2015

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม...หลักสูตร "มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน"


หลักสูตร "มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน"


         มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำนักบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย วิทยาลัยการประปา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกมาตรฐานวิชาชีพด้านการประปาแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบมืออาชีพ  โดยการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา และมาตรฐานการก่อสร้างวางท่อ รวมทั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์  เพื่อทำให้ประชาชนได้ระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน น้ำสะอาด ลดน้ำสูญเสีย และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำนักบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินโครงการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิทยาลัยการประปา ซึ่งมีทรัพยากร  คณาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากการประปานครหลวง และการประปา-ส่วนภูมิภาค สนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประปา บรรยาย และให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประปา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

        ขอบเขตเนื้อหาวิชา ใช้เวลา 60 ชั่วโมง (12 วัน) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  
1. มาตรฐานของน้ำประปา
2. การควบคุมคุณภาพน้ำประปา 
3. การสำรวจออกแบบระบบผลิต – จ่ายน้ำประปา
4. การวางแผนดูแลบำรุงรักษาระบบผลิต จ่ายน้ำประปา      
                5. การบำบัดน้ำเสีย 
                6. การประปาหมู่บ้าน   
                7. ศึกษาดูงานกิจการประปา                 
                8. สัมมนา/กิจกรรมกลุ่ม/ระดมความคิดเห็น               
                                        
        คุณสมบัติ/จำนวนผู้อบรม
         บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป  จำนวน  50 คน

        ระยะเวลาของการอบรม/สถานที่ฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤษภาคม 2558 รวม 12 วัน
อบรมระหว่างวันที่ 11 – 14,17,18,21,22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 19,20 พฤษภาคม 2558
ณ การประปานครหลวง   
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในต่างจังหวัด ในวันที่ 15,16 พฤษภาคม 2558 ณ การประปาส่วนภูมิภาค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        วิทยากร
          วิทยากรจาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  การประปานครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค  และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกิจการประปา  

        ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
1. ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 หมวด 3 ข้อ 22 (1) ค่าลงทะเบียนคนละ 25,900 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเอกสาร หนังสือหรือหนังสือคู่มือ ค่ากระเป๋า ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ และค่ารถในกิจกรรมการศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
                   2. สำหรับผู้สนใจจากหน่วยงานอื่นๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ

        ช่องทางการสมัคร
       1 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ :
             วิทยาลัยการประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น
   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
             โทรศัพท์ 02954 - 7300 ต่อ 796, 866 โทรสาร  0 – 2954 - 8645
   หรือ E-mail : parata.pat@dpu.ac.th มือถึอ 08 – 4709 - 9934 และ 08- 1904 - 2259
 2 วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
       ชำระค่าลงทะเบียน  คนละ 25,900 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีการ
โอนเงิน   
        ชื่อบัญชี  :  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการฝึกอบรม)
ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 982 – 3 – 04781 – 2  
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
          **กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน  โดยระบุชื่อและหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร 0 – 2954 - 8645  หรือหมายเลข 034 – 244218 พร้อมทั้งนำหลักฐานการโอนเงินไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
          นางสาวนงลักษณ์  ธัญญเจริญ 
โทรศัพท์ 034 – 244217 โทรสาร 034 - 244218
           E-mail : luck_suas@hotmail.com

       ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

               -   รายละเอียดโครงการ 
               -  ใบสมัคร

No comments:

Post a Comment