Monday, July 27, 2015

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารงานคลังของ อปท. พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ...ด่วนรับจำนวนจำกัด

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารงานคลังของ อปท.
พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ


๑.หลักการและเหตุผล
         การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การงบประมาณ การพัสดุ การเงินและการบัญชี เป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารงานคลังจะต้องกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานคลังทำตามระเบียบ กฎหมาย และมีความสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และด้วยนโยบายภาครัฐได้กำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ขึ้น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการวิธีดังกล่าว และได้มีการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Market : e – market) สำหรับการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่่ไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐานซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ในระบบ e –catalog และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) สำหรับการจัดหาพัสดุที่รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบ e – catalog ซึ่งในอนาคตระบบดังกล่าวจะสัมพันธ์กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LASS) อีกท้ังหากเกิดความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานคลัง ผู้บริหารงานคลังก็สามารถวางแผนที่จะเลือกหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงานโดยนำระบบการควบคุมภายในมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
         ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำนักบริการวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานคลังของ อปท. พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
         ๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ๒. เพื่อให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
         ๓. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลัง และรู้จักวิธีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
         ๔. เพื่อให้มีเทคนิคและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม
         ๕. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. กลุ่มเป้าหมาย
         ผู้อำนวยการสำนักคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานคลัง

๔. ขอบเขตเนื้อหาวิชา
         ๑. บรรยายความรู้ความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e – bidding)
         ๒. บรรยายความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี (ระบบมือ) และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LASS)
         ๓. การเตรียมตัวเข้าสู่ระบบแท่งท้องถิ่น (บัญชีต่างๆ)
         ๔. สัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานคลังด้วยระบบการควบคุมภายใน พร้อมฝึกปฏิบัติการติดตามประเมิผลระบบควบคุมภายใน

 ๕. วิธีการฝึกอบรม
         การบรรยาย การสัมมนา การฝึกปฏบิตั ิการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการซักถามปัญหา

 ๖. ระยะเวลาการดำเนินการ/สถานที่ฝึกอบรม
         ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 ๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
         สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
         ๘.๑ ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘(๑) ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ ๖,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเอกสารหรือหนังสือคู่มือ ค่ากระเป๋า ค่าเสื้อ ค่าอาหารกลางวัน/เย็น ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม ค่าวัสดอุุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
         ๘.๒ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการ
อบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

 ๙. วิทยากร
         วิทยากรพิเศษผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคลังจังหวัด

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         ๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ สามารถนำไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ๒. ผู้เข้าอบรมมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ และมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
         ๓. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลัง และรู้จักวิธีการควบคุมภายในอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น
         ๔. ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
         ๕. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากการให้บริการสาธารณะของ อปท.

๑๑. การมีสิทธิ์ได้ใบรับรอง
         ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาท้ังหมด

๑๒. ช่องทางการสมัคร
         ๑๒.๑ ส่งใบสมัครได้:
         สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
         โทรศัพท ์๐๓๔-๒๔๔-๒๑๗ โทรสาร ๐๓๔-๒๔๔-๒๑๘
          หรืออีเมลล ์jariyasuas@gmail.com
         ๑๒.๒ วธิีการช าระค่าลงทะเบียน
         ชำระค่าลงทะเบียน คนละ ๖,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีการดังนี้
                   ชำระเป็นเงินสดได้ที่บริเวณหน้าสถานที่อบรม
                   ชำระโดยวิธีการโอนเงนิ
         รายละเอียดการโอนเงิน
         ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักบริการวิชาการ (โครงการฝึกอบรม)
         เลขทบัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
         ธนาคาร : ธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
         ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

         **กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร ๐๓๔-๒๔๔-๒๑๘**
         ส่งหลักฐานใบสมัคร ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

         ดาวน์โหลดเอกสาร
         - รายละเอียดโครงการ (pdf)
         - ใบสมัคร (pdf)

No comments:

Post a Comment