Monday, November 28, 2016

ประมวลภาพการอบรม หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา - 28-11-59 (เช้า)

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ช่วงเช้า

No comments:

Post a Comment