Monday, November 28, 2016

ประมวลภาพการอบรม หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา - 28-11-59 (บ่าย)

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ช่วงบ่าย


No comments:

Post a Comment